От същия автор

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Pin It

 

2022 03 Fukuyama Liberalism

 

Днес съществува широк консенсус, че демокрацията е подложена на атака или се намира в отстъпление на много места по света. Тя се оспорва не само от авторитарни държави като Китай и Русия, но и от популисти, избрани законно в много демокрации, които досега изглеждаха сигурни.

„Демокрацията“, която е обект на атака в наши дни, е съкращение за „либерална демокрация“, а онова, което наистина се намира под най-голяма заплаха, е либералният компонент на тази фраза. Демократичната част се отнася до отговорността на тези, които държат политическата власт, чрез механизми като свободни и честни многопартийни избори при всеобщо право на глас на пълнолетните лица. Либералната част, напротив, се отнася предимно до върховенството на закона, което ограничава властта на правителството и изисква дори най-могъщите участници в системата да действат по същите общи правила като обикновените граждани. С други думи, либералните демокрации имат конституционна система за контрол и баланс, която ограничава властта на избраните лидери.

Самата демокрация е подложена на изпитание от авторитарни държави като Русия и Китай, които манипулират или не провеждат свободни и честни избори. Но по-коварната заплаха произтича от популистите в рамките на съществуващите либерални демокрации, които използват легитимността, която получават чрез своите изборни мандати, за да оспорват или подкопават либералните институции. Лидери като унгарския Виктор Орбан, индийския Нарендра Моди и Доналд Тръмп в Съединените щати се опитват да подкопаят независимостта на съдебната власт, като попълват съдилищата с политически поддръжници, открито нарушават законите или се опитват да делегитимират пресата, като наричат основните медии „врагове на народа“. Те се опитаха да демонтират професионалните бюрокрации и да ги превърнат в партийни инструменти. Не е случайно, че Орбан се представя за привърженик на „нелибералната демокрация“.

Съвременната атака срещу либерализма обаче е много по-дълбока от амбициите на шепа популистки политици. Те нямаше да бъдат толкова успешни, ако не бяха яхнали вълната на недоволство от някои от основните характеристики на либералните общества. За да разберем това, трябва да разгледаме историческия произход на либерализма, развитието му през десетилетията и ограниченията му като управленска доктрина.

Какво представлява либерализмът

Класическият либерализъм може да бъде разбран най-добре като институционално решение на проблема с управлението на многообразието. Или, казано малко по-различно, той е система за мирно управление на разнообразието в плуралистичните общества. Той възниква в Европа в края на XVII и XVIII в. в отговор на религиозните войни, последвали протестантската реформация – войни, продължили 150 години и отнели живота на голяма част от населението на континентална Европа.


Small Ad GF 1

Макар че религиозните войни в Европа са предизвикани от икономически и социални фактори, те са породени от факта, че воюващите страни представляват различни християнски секти, които искат да наложат на населението си своето специфично тълкуване на религиозната доктрина. Това е период, в който привържениците на забранените секти са преследвани – еретиците редовно са измъчвани, обесвани или изгаряни на клада, а техните духовници са преследвани. Основателите на модерния либерализъм като Томас Хобс и Джон Лок се стремят да понижат стремежите на политиката не за да насърчат добрия живот, определен от религията, а по-скоро за да запазят самия живот, тъй като различните населения не могат да постигнат съгласие по въпроса какво е добър живот. Това е далечният произход на фразата „живот, свобода и стремеж към щастие“ от Декларацията за независимост. Най-основният принцип, залегнал в либерализма, е принципът на толерантността: Не е необходимо да сте съгласни със съгражданите си за най-важните неща, а само всеки индивид трябва да може да реши кои са тези неща, без намеса нито от ваша, нито от държавна страна. Границите на толерантността се достигат само когато самият принцип на толерантност се оспорва или когато гражданите прибягват до насилие, за да постигнат своето.

Разбран по този начин, либерализмът е просто прагматичен инструмент за разрешаване на конфликти в различни общества, който се стреми да понижи температурата на политиката, като премахва въпросите за крайните цели и ги премества в сферата на личния живот. Това остава едно от най-важните му предимства и днес: Ако различни общества като Индия или Съединените щати се отклонят от либералните принципи и се опитат да основат националната си идентичност на неща като раса, етническа принадлежност или религия, те предизвикват завръщане към потенциално ожесточени конфликти. Съединените щати преживяха такъв конфликт по време на Гражданската война, а Индия на Моди предизвиква комунално насилие, като променя националната си идентичност към такава, основана на хиндуизма.

Съществува обаче едно по-дълбоко разбиране за либерализма, развило се в континентална Европа, което е включено в съвременната либерална доктрина. Според това схващане либерализмът не е просто механизъм за прагматично избягване на насилствени конфликти, но и средство за защита на основното човешко достойнство.

Основата на човешкото достойнство се е променила с течение на времето. В аристократичните общества то е било атрибут само на воините, които са рискували живота си в битка. Християнството универсализира концепцията за достойнството въз основа на възможността за човешки морален избор: човешките същества имат по-висок морален статус от останалата сътворена природа, но по-нисък от този на Бога, защото могат да избират между доброто и злото. За разлика от красотата, интелигентността или силата, тази характеристика е универсално споделена и прави човешките същества равни пред Бога. По времето на Просвещението способността за избор или индивидуалната автономия получава светска форма от мислители като Русо („възможност за усъвършенстване“ [perfectibility]) и Кант („добра воля“) и става основа за съвременното разбиране за основното право на достойнство, записано в много конституции от XX век. Либерализмът признава равното достойнство на всяко човешко същество, като му предоставя права, които защитават индивидуалната автономия: правото на слово, на събрания, на убеждения и в крайна сметка на участие в самоуправлението.

По този начин либерализмът защитава многообразието, като умишлено не посочва по-висши цели на човешкия живот. Това дисквалифицира религиозно определените общности като либерални. Либерализмът също така предоставя равни права на всички хора, считани за пълноценни човешки същества, въз основа на тяхната способност за индивидуален избор. По този начин либерализмът се стреми към един вид универсализъм: Либералите се грижат не само за своите права, но и за правата на другите извън техните конкретни общности. Така Френската революция пренася правата на човека в цяла Европа. От самото начало основните спорове между либералите не са били за този принцип, а по-скоро за това кой може да бъде квалифициран като носител на права, при което различни групи – расови и етнически малцинства, жени, чужденци, хора без собственост, деца, луди и престъпници – са били изключени от този магически кръг.

Бюлетин „Либерален преглед в неделя“

Последната характерна черта на историческия либерализъм е връзката му с правото да се притежава собственост. Правото на собственост и прилагането на договорите чрез правни институции се превръщат в основа на икономическия растеж във Великобритания, Нидерландия, Германия, Съединените щати и други държави, които не са непременно демократични, но защитават правото на собственост. По тази причина либерализмът е силно свързан с икономическия растеж и модернизацията. Правата се защитават от независима съдебна система, която може да призове държавната власт за прилагане на закона. Правилно разбрана, правовата държава се отнася както до прилагането на ежедневните правила, които регулират взаимодействията между хората, така и до създаването на политически институции, които официално разпределят политическата власт чрез конституциите. Класата, която в исторически план е била най-привързана към либерализма, е била класата на собствениците на имоти, не само на аграрните земевладелци, но и на безбройните собственици на фирми и предприемачи от средната класа, които Карл Маркс ще нарече буржоазия.

Либерализмът е свързан с демокрацията, но не е едно и също с нея. Възможно е да има режими, които са либерални, но не са демократични: Германия през XIX в. и Сингапур и Хонконг в края на XX в. Възможно е да има и демокрации, които не са либерални, като тези, които Виктор Орбан и Нарендра Моди се опитват да създадат и които дават привилегии на едни групи спрямо други. Либерализмът е свързан с демокрацията чрез защитата на индивидуалната автономия, която в крайна сметка предполага право на политически избор и на избирателно право. Но той не е същото като демокрацията. От Френската революция насам има радикални привърженици на демократичното равенство, които са готови да изоставят напълно либералната правова държава и да предоставят властта на една диктаторска държава, която да изравни резултатите. Под знамето на марксизма-ленинизма това се превърна в една от големите разломни линии на XX век. Дори в заклето либерални държави, каквито бяха много в края на XIX и началото на XX век в Европа и Северна Америка, имаше мощни профсъюзни движения и социалдемократически партии, които се интересуваха повече от икономическото преразпределение, отколкото от строгата защита на правата на собственост.

Либерализмът се сблъсква и с възхода на друг конкурент, освен комунизма: национализма. Националистите отхвърлиха универсализма на либерализма и се стремяха да предоставят права само на предпочитаната от тях група, определена по култура, език или етническа принадлежност. С напредването на XIX в. Европа се реорганизира от династична към национална основа с обединението на Италия и Германия и с нарастващата националистическа агитация в многонационалните Османска и Австро-Унгарска империи. През 1914 г. това води до Голямата война, която убива милиони хора и поставя началото на втори световен пожар през 1939 г.

Разгромът на Германия, Италия и Япония през 1945 г. проправя пътя за възстановяването на либерализма като идеология за управление на демократичния свят. Европейците прозряха глупостта на организирането на политиката около едно изключително и агресивно разбиране за нация и създадоха Европейската общност, а по-късно и Европейския съюз, за да подчинят старите национални държави на една кооперативна транснационална структура. От своя страна Съединените щати изиграха мощна роля в създаването на нов набор от международни институции, включително Организацията на обединените нации (и свързаните с нея организации от Бретън Уудс, като Световната банка и МВФ), ГАТТ и Световната търговска организация, както и регионални предприятия за сътрудничество като НАТО и НАФТА.

Най-голямата заплаха за този ред идваше от бившия Съветски съюз и неговите съюзнически комунистически партии в Източна Европа и развиващите се страни. Но бившият Съветски съюз се разпадна през 1991 г., а с него и възприеманата легитимност на марксизма-ленинизма, и в резултат на това много бивши комунистически страни се опитаха да се включат в съществуващите международни институции като ЕС и НАТО. Този свят след Студената война ще стане известен като либерален международен ред.

Но периодът от 1950 г. до 1970-те години е периодът на разцвет на либералната демокрация в развития свят. Либералната правова държава подпомагаше демокрацията, като защитаваше обикновените хора от злоупотреби: Върховният съд на САЩ например е от решаващо значение за премахването на законната расова сегрегация чрез юридически постановления като Браун срещу образователния съвет [Brown v. Board of Education]. Демокрацията защити върховенството на закона: Когато Ричард Никсън започна да подслушва незаконно и да използва ЦРУ, демократично избраният Конгрес помогна той да бъде свален от власт. Либералното върховенство на закона положи основите на силния икономически растеж след Втората световна война, който след това позволи на демократично избраните законодатели да създадат преразпределителни социални държави. През този период неравенството беше поносимо, защото повечето хора виждаха, че материалното им положение се подобрява. Накратко, през този период либерализмът и демокрацията съжителстват в голяма степен щастливо в целия развит свят.

Недоволства

Либерализмът е успешна идеология, на която се дължи голяма част от мира и просперитета на съвременния свят. Но той има и редица недостатъци, някои от които са предизвикани от външни обстоятелства, а други са присъщи на доктрината. Първите са в областта на икономиката, а вторите – в областта на културата.

Икономическите недостатъци са свързани с тенденцията на икономическия либерализъм да еволюира в това, което се нарича „неолиберализъм“. Неолиберализмът днес е пейоративен термин, използван за описание на една форма на икономическа мисъл, често свързвана с Чикагския университет или Австрийската школа и икономисти като Фридрих Хайек, Милтън Фридман, Джордж Стиглър и Гари Бекер. Те рязко омаловажават ролята на държавата в икономиката и подчертават свободните пазари като стимул за растеж и ефективно разпределение на ресурсите. Много от анализите и политиките, препоръчани от тази школа, всъщност бяха полезни и закъснели: Икономиките са били свръхрегулирани, държавните предприятия – неефективни, а правителствата – отговорни за едновременната висока инфлация и нисък растеж, наблюдавани през 1970-те години.

Но валидните прозрения за ефективността на пазарите се превърнаха в нещо като религия, в която държавната намеса в икономиката се представяше като нещо лошо не въз основа на емпирични наблюдения, а по принцип. Дерегулирането доведе до по-ниски цени на самолетните билети и транспортните разходи, но също така постави основите на голямата финансова криза от 2008 г., когато беше приложено във финансовия сектор. Приватизацията беше прокарана дори в случаите на естествени монополи като общинските водоснабдителни или телекомуникационни системи, което доведе до пародии като приватизацията на мексиканската TelMex, при която публичният монопол беше превърнат в частен. Може би най-важното е, че основното схващане на търговската теория, че свободната търговия води до по-голямо богатство за всички заинтересовани страни, пренебрегваше допълнителното схващане, че това е вярно само в съвкупност и че много хора ще бъдат ощетени от либерализацията на търговията. В периода от 1980-те години нататък се водят преговори за глобални и регионални споразумения за свободна търговия, които преместват работни места и инвестиции от богатите демокрации към развиващите се страни, като увеличават неравенството в отделните държави. В същото време много страни лишиха публичните си сектори от ресурси и внимание, което доведе до недостиг на редица обществени услуги – от образование до здравеопазване и сигурност.

В резултат на това през 2010 г. се появи свят, в който съвкупните доходи бяха по-високи от всякога, но неравенството в отделните държави също нарасна неимоверно. В много страни по света се появи малка класа от олигарси – мултимилиардери, които можеха да превърнат икономическите си ресурси в политическа власт чрез лобисти и закупуване на медийни имоти. Глобализацията им позволяваше лесно да прехвърлят парите си в сигурни юрисдикции, което лишаваше държавите от данъчни приходи и затрудняваше регулирането. Глобализацията доведе и до либерализиране на правилата за миграция. Роденото в чужбина население започна да се увеличава в много западни държави, отчасти чрез кризи като сирийската гражданска война, която изпрати повече от един милион бежанци в Европа. Всичко това подготви почвата за популистката реакция, която стана ясно видима през 2016 г. с гласуването за Брекзит във Великобритания и избирането на Доналд Тръмп в САЩ.

Второто недоволство от либерализма, така както той се развиваше през десетилетията, се корени в самите му предпоставки. Либерализмът умишлено снижи хоризонта на политиката: Либералната държава няма да ви казва как да живеете или какво включва добрият живот; начинът, по който преследвате щастието, зависи от вас. Това води до вакуум в сърцевината на либералните общества, който често се запълва от консуматорството, попкултурата или други случайни дейности, които не водят непременно до разцвет на човека. Такава е критиката на група (предимно) католически интелектуалци, сред които Патрик Дениън, Сохраб Ахмари, Адриан Вермеул и други, които смятат, че либерализмът предлага „редичка каша“ за всеки, който има по-дълбоки морални ангажименти.

Това ни води до един по-дълбок пласт на недоволство. Либералната теория, както в икономическия, така и в политическия си облик, е изградена около индивидите и техните права, а политическата система защитава способността им да правят тези избори самостоятелно. Всъщност в неокласическата икономическа теория социалното сътрудничество възниква само чрез действията на рационални индивиди, които решават, че е в техен личен интерес да работят с други индивиди. Сред консервативните интелектуалци Патрик Дениън стига най-далеч, като твърди, че целият този подход е дълбоко погрешен именно защото се основава на тази индивидуалистична предпоставка и освещава индивидуалната автономия над всички други блага. По този начин за него целият американски проект, основан на индивидуалистичните принципи на Лок, е бил погрешен. За него човешките същества не са преди всичко автономни индивиди, а дълбоко социални същества, които се определят от задълженията и връзките си с редица социални структури – от семейства до роднински групи и нации.

Това социално разбиране за човешката природа е истината, приемана за даденост от повечето мислители преди Западното просвещение. То е и едно от тези, които се подкрепят от множество скорошни изследвания в областта на науките за живота, които показват, че човешките същества са твърдо „програмирани“ да бъдат социални: Много от най-значимите ни способности са тези, които ни карат да си сътрудничим в различни по големина и вид групи. Това сътрудничество не е непременно резултат от рационални изчисления; то се подкрепя от емоционални способности като гордост, вина, срам и гняв, които укрепват социалните връзки. Успехът на човешките същества през хилядолетията, който е позволил на нашия вид да доминира напълно в естествената си среда, е свързан с тази способност за следване на норми, които предизвикват социално сътрудничество.

За разлика от тях индивидуализмът, възхваляван в либералната икономическа и политическа теория, е условно развитие, възникнало в западните общества през вековете. Историята му е дълга и сложна, но той води началото си от правилата за наследяване, установени от Католическата църква в ранното Средновековие, които подкопават разширените роднински мрежи, характерни за германските племенни общества. Индивидуализмът е допълнително утвърден от функционалността му при насърчаването на пазарния капитализъм: Пазарите работят по-ефективно, ако хората не са ограничени от задължения към роднини и други социални мрежи. Но този вид индивидуализъм винаги е бил в противоречие със социалните наклонности на човешките същества. Той не е естествен и за хората в някои други незападни общества като Индия или арабския свят, където роднинските, кастовите или етническите връзки все още са факт.

Последиците от тези наблюдения за съвременните либерални общества са ясни. Членовете на такива общества искат да имат възможност да се свързват помежду си по различни начини: като граждани на дадена нация, членове на етническа или расова група, жители на даден регион или привърженици на определен набор от религиозни вярвания. Принадлежността към такива групи придава на живота им смисъл и структура по начин, по който обикновеното гражданство в либералната демокрация не го прави.

Много от критиците на либерализма вдясно смятат, че той е подценил нацията и традиционната национална идентичност: Така Виктор Орбан твърди, че унгарската национална идентичност се основава на унгарската етническа принадлежност и на поддържането на традиционните унгарски ценности и културни практики. Новите националисти като Йорам Хазони възхваляват националността и националната култура като призив за обединение на общността и осъждат (разпадащото се) влияние на либерализма върху религиозната ангажираност, копнеейки за по-плътно чувство за общност и общи ценности, подкрепени от добродетели в служба на тази общност.

Паралелни недоволства има и в ляво. Юридическото равенство пред закона не означава, че хората ще бъдат третирани еднакво на практика. Расизмът, сексизмът и предразсъдъците срещу хомосексуалните продължават да съществуват в либералните общества и тези несправедливости са се превърнали в идентичности, около които хората биха могли да се мобилизират. В западния свят от 1960-те години насам се появяват редица социални движения, като се започне с движението за граждански права в САЩ и движенията, които насърчават правата на жените, коренните жители, хората с увреждания, ЛГБТ общността и др. Колкото по-голям е напредъкът, постигнат в изкореняването на социалните несправедливости, толкова по-непоносими изглеждат оставащите несправедливости, а оттам и моралният императив да се мобилизираме за тяхното отстраняване. Оплакванията на левицата са различни по същество, но сходни по структура с онези на десницата: Либералното общество не прави достатъчно, за да изкорени дълбоко вкоренения расизъм, сексизъм и други форми на дискриминация, така че политиката трябва да отиде отвъд либерализма. И, както и вдясно, прогресивните искат по-дълбоко обвързване и лично удовлетворение от сдружаването – в този случай с хора, които са страдали от подобни унижения.

В края на ХХ век този инстинкт за обвързване и изтъняването на споделения морален живот в либералните общества измести глобалната политика както отдясно, така и отляво по посока на т. нар. „политика на идентичността“ и отдалечаване от либералния световен ред. Либералните ценности като толерантността и индивидуалната свобода се ценят най-силно, когато са отречени: Хората, които живеят в брутални диктатури, искат просто да имат свободата да говорят, да се сдружават и да се покланят, както решат. Но с течение на времето животът в едно либерално общество започва да се приема за даденост и усещането за споделена общност изглежда изтъняло. Така в Съединените щати споровете между десницата и левицата все повече се въртят около идентичността, и по-специално около въпросите на расовата идентичност, а не около икономическата идеология и въпросите за подходящата роля на държавата в икономиката.

Съществува и друг важен въпрос, с който либерализмът не успява да се справи адекватно, а именно: границите на гражданството и правата. Предпоставките на либералната доктрина клонят към универсализъм: Либералите са загрижени за правата на човека, а не само за правата на англичаните, белите американци или някоя друга ограничена класа хора. Правата обаче се защитават и прилагат от държавите, които имат ограничена териториална юрисдикция, и въпросът кой се квалифицира като гражданин с право на глас става силно оспорван. Някои защитници на правата на мигрантите твърдят, че съществува универсално човешко право на миграция, но това е политически проблем в почти всяка съвременна либерална демокрация. Понастоящем въпросът за границите на политическите общности се решава по-скоро чрез комбинация от исторически прецедент и политически спорове, отколкото въз основа на ясен либерален принцип.

Заключение

Владимир Путин заяви пред „Файненшъл таймс“, че либерализмът е „остаряла“ доктрина. Въпреки че днес либерализмът може да бъде атакуван от много страни, всъщност е по-необходим от всякога.

Той е по-необходим, защото в основата си е средство за управление на многообразието, а светът е по-разнообразен от всякога. Демокрацията, откъсната от либерализма, няма да защити разнообразието, защото мнозинството ще използва властта си, за да потиска малцинствата. Либерализмът се заражда в средата на XVII в. като средство за разрешаване на религиозни конфликти и се възражда отново след 1945 г., за да разреши конфликтите между национализмите. Всяко нелиберално усилие да се изгради социален ред около плътни връзки, определени от раса, етнос или религия, ще изключи важни членове на общността и по пътя ще доведе до конфликти. Самата Русия запазва някои либерални характеристики: Руското гражданство и националност не се определят нито от руския етнос, нито от православната религия; милионите мюсюлмански жители на Руската федерация се ползват с равни юридически права. В ситуации на фактическо многообразие опитите за налагане на единен начин на живот на цялото население са формула за диктатура.

Единственият друг начин за организиране на разнообразно общество е чрез формални споразумения за споделяне на властта между различни групи, които само се опитват да намекнат за обща националност. Това е начинът, по който се управляват Ливан, Ирак, Босна и други страни в Близкия изток и на Балканите. Този тип консоциализъм води до много лошо управление и дългосрочна нестабилност и работи зле в общества, в които групите за идентичност не са географски базирани. Това не е пътят, по който съвременната либерална демокрация би трябвало да иска да върви.

При това положение въпросът за видовете икономически и социални политики, които либералните общества следва да провеждат, днес е широко отворен. Еволюцията на либерализма в неолиберализъм след 1980-те години значително намали пространството за политики, с което разполагат центристките политически лидери, и позволи нарастването на огромните неравенства, които подхранват десните и левите популизми. Класическият либерализъм е напълно съвместим със силна държава, която се стреми към социална защита на населението, изостанало от глобализацията, дори когато защитава основните права на собственост и пазарната икономика. Либерализмът е задължително свързан с демокрацията и либералните икономически политики трябва да бъдат смекчени от съображения за демократично равенство и необходимост от политическа стабилност.

Подозирам, че повечето религиозни консерватори, които днес критикуват либерализма в Съединените щати и други развити страни, не се заблуждават, че могат да върнат часовника назад към периода, когато техните социални възгледи са били мейнстрийм. Тяхното оплакване е друго: че съвременните либерали са готови да толерират всякакви възгледи, от радикален ислям до сатанизъм, различни от тези на религиозните консерватори, и че те смятат собствената си свобода за ограничена.

Това оплакване е сериозно: Много прогресивни леви са показали, че са готови да изоставят либералните ценности в името на целите на социалната справедливост. През последните три десетилетия се наблюдава устойчива интелектуална атака срещу либералните принципи, идваща от академични направления като джендър изследвания, критична расова теория, постколониални изследвания и куиър теория, които отричат универсалистките предпоставки, залегнали в основата на съвременния либерализъм. Предизвикателството не е просто нетърпимост към други възгледи или „култура на отмяна“ в академичните среди или изкуството. Предизвикателството е по-скоро към основните принципи, според които всички човешки същества са родени равни във фундаментален смисъл, или че едно либерално общество трябва да се стреми да бъде цветно сляпо. Тези различни теории са склонни да твърдят, че житейският опит на специфични и все по-тесни групи с идентичност е несъизмерим и че това, което ги разделя, е по-силно от онова, което ги обединява като граждани. За някои от тях в традицията на Мишел Фуко основополагащите подходи към познанието, произлизащи от либералната модерност, като научния метод или основаните на доказателства изследвания, са просто конструкции, предназначени да подкрепят скритата власт на расовите и икономическите елити.

Следователно въпросът тук не е дали прогресивният нелиберализъм съществува, а по-скоро колко голяма опасност представлява той в дългосрочен план. В страни от Индия и Унгария до Съединените щати националистически настроени консерватори действително са взели властта и се опитват да използват държавната власт, за да разрушат либералните институции и да наложат собствените си възгледи на обществото като цяло. Тази опасност е ясна и актуална.

За разлика от тях прогресивните антилиберали не са успели да завземат политическата власт в нито една развита страна. Религиозните консерватори все още са свободни да изповядват религията си по начин, който смятат за подходящ, и в действителност са организирани в Съединените щати като мощен политически блок, който може да влияе върху изборите. Прогресистите упражняват властта си по различни и по-нюансирани начини, най-вече чрез господството си в културни институции като основните медии, изкуствата и голяма част от академичните среди. Държавната власт е впрегната в подкрепа на техния дневен ред по такива въпроси, като премахването чрез съда на консервативните ограничения върху абортите и гей браковете и при формирането на учебните програми в държавните училища. Открит въпрос за бъдещето е дали днешната културна доминация в крайна сметка няма да доведе до политическа доминация в бъдеще, а оттам и до по-задълбочено ограничаване на либералните права от страна на прогресивните сили.

Днешната криза на либерализма не е нова; от своето изобретяване през XVII в. той многократно е бил оспорван от десни комунисти и леви прогресивни егалитаристи. Правилно разбраният либерализъм е напълно съвместим с комунитарните импулси и е в основата на процъфтяването на дълбоки и разнообразни форми на гражданско общество. Той е съвместим и с целите за социална справедливост на прогресистите: Едно от най-големите му постижения е създаването на съвременни преразпределителни социални държави през втората половина на 20 век. Проблемът на либерализма е, че той работи бавно чрез обсъждане и компромиси и никога не постига целите си, свързани с общността или социалната справедливост, толкова пълно, колкото на техните защитници им се иска. Трудно е обаче да се види как отхвърлянето на либералните ценности ще доведе в дългосрочен план до нещо друго, освен до увеличаване на социалните конфликти и в крайна сметка до връщане към насилието като средство за разрешаване на различията.

 

Източник

 

 
Франсис Фукуяма е един от най-известните и общопризнати съвременни философи и социолози. Понастоящем той е професор по международна политическа икономия в университета Джон Хопкинс в Балтимор, Мериленд. Фукуяма е най-добре познат като автор на Краят на историята и последният човек, в която защищава тезата, че историческото развитие на човечеството като борба на идеологии до голяма степен е приключило с края на Студената война и победата на либералните демокрации над комунизма. Той предсказва евентуалната победа на политическия и икономически либерализъм в целия свят.

Pin It

Прочетете още...